Privacyverklaring

Zoals in elke onderneming dient Pretty Nails voor het uitvoeren en/of voorbereiden van zijn activiteiten over een aantal van uw gegevens te beschikken. In deze verklaring vindt u meer informatie over welke gegevens het gaat, hoe dit gebeurt en welke uw rechten hieromtrent zijn.

Over welke gegevens gaat het?

Pretty Nails verzamelt enkel de standaard persoonsgegevens naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, voor zover deze gekend zijn.

Met welk doel worden de gegevens verzameld?

Zoals reeds vermeld worden de gegevens van onze klanten in eerste instantie aangewend om onze afspraken en ons werk correct uit te voeren. Uiteraard worden ze ook aangewend om onze boekhoudkundige verplichtingen te vervullen. Verder worden ze aangewend voor het versturen van onze nieuwsbrief

Gegevens van personen die ooit informatie vroegen maar verder geen klant geworden zijn, prospects genoemd, worden hoofdzakelijk aangewend voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Voor het versturen van deze nieuwsbrief kan Pretty Nails een beroep doen op een externe firma, nl. Mailchimp. Voor meer informatie: www.mailchimp.com .

Hoe worden deze gegevens verzameld?

In eerste instantie worden deze gegevens verkregen vanuit persoonlijk contact en via deelname aan acties. Indien gevraagd wordt je gegevens in te vullen, kan je aangeven of deze bewaard en gebruikt mogen worden voor bovenstaande doeleinden.

Het is niet de bedoeling gegevens te verzamelen via de sociale media. Uiteraard kan u onze pagina en/of berichten volgen. Om specifieke vragen te stellen of afspraken te maken vragen wij gebruik te maken van het contactformulier op onze website. Het nalaten van uw privégegevens op sociale media, alsook het liken van en reageren op onze berichten, gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Onze website geeft een waarschuwing dat de site gebruik maakt van cookies.Voor meer info omtrent het gebruik van cookies, raadpleeg onze pagina disclaimer.

Kan ik mijn gegevens laten veranderen of wissen?

U heeft het recht om op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie van uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn te bekomen. U kan ook deze gegevens laten corrigeren of volledig verwijderen. In al deze gevallen volstaat een mail naar uitschrijven@pretty-nails.be te sturen, of u kan ook gebruik maken van het contactformulier.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens van klanten worden bewaard tot de klant in kwestie verzoekt om deze te verwijderen, voor zover de klantenrelatie op dat moment beëindigd is.

Gegevens van prospects bewaren we tot maximaal tien jaar nadat ze bij ons zijn toegekomen of tot tien jaar na de laatste reactie.

Hoe worden de gegevens bewaard en wie heeft er toegang toe?

Alle persoonsgegevens worden versleuteld bewaard zodat ze enkel voor mensen binnen Pretty Nails toegankelijk en leesbaar zijn.

Wat als ik hier klachten over heb?

U kan uw klacht overmaken via ons contactformulier. Indien u niet tevreden bent met de door ons voorgestelde oplossing, kan u ook klacht indienen bij de privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Welke wetgeving is hierop van toepassing?

Enerzijds de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, anderzijds de verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad dd. 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking?

Enerzijds de verantwoordelijke gegevensverwerking: mevr. Ingrid Verschuere, zaakvoerster; anderzijds de functionaris gegevensverwerking: dhr. Arnold Devel. Beide zijn bereikbaar op het adres van de firma: Felix d'Hoopstraat 160 te 8700 Tielt, info@pretty-nails.be .